Доступні курси

  • Викладач: Усиченко Олена Юріївна
Дисципліна відноситься до обов’язкових компонентів блоків освітньо-професійної програми. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна вивчається на основі знань та вм…